Kommersiell bruk av drone

Opererer du dronen for på en aller annen måte tjene på det, stilles det krav til at du har nødvendig kompetanse for dette. Nettkurset vårt og oversikten over sentrale begreper og betegnelser er nyttige verktøy for å heve kompetansen din.
Her finner du informasjon om framgansmåten for å bli deklarert som RO1-operatør, og hva som kreves for å bli RO2 og RO3-operatør.

Pilotlisens

R03Blos,Vpf,Night ,Evlos

https://www.droneboys.no/wp-content/uploads/2019/03/inspire-2-1280x720.png

DJIInspire 2 with Zenmuse x5s

https://www.droneboys.no/wp-content/uploads/2019/03/rpas-640x640.jpg

Krav for RO2 og RO3

Det en del utstyr du må ha på plass for å kunne operere luftfartøy uten fører om bord. Dette gjelder også de som allerede har operatørtillatelse.

Du må sørge for at fartøyet ditt kan gjennomføre den flygingen du har planlagt. Skal du fly om natta må du være godkjent som RO2- eller RO3-operatør og luftfartøyet må ha markeringslys. Dag vil si når senter av solen er 6° under horisonten eller høyere. I «Almanakk for Norge» kan du finne tussmørketabell for hele Norge.

Skal du som er RO2- eller RO3-operatør fly utenfor synsrekkevidde (BLOS) må fartøyet være utrustet med lavintense lys som lyser hvitt og med minst 10 candela lysstyrke. Dette lyset må også rotere eller blinke (strobelys) og ha minst 20 blink i minuttet.

Du må også sørge for at luftfartøyet har høydemåler eller lignende slik at du sikrer at flyging skjer under 120 meter. Fartøyet må også ha et sikkerhetssystem som automatisk setter det på bakken hvis du mister kontrollen.

Flyr du fly (faste vinger) skal også du ha et tilleggssystem som sørger for at flyet kan lande kontrollert hvis en nødsituasjon oppstår. En alternativ løsning er at en annen pilot kan kontrollere flyet med en sekundærradio hvis den du har mister forbindelsen.

Krav til organisasjon: Du som er ansvarlig leder eller operativ leder må sette deg inn i og opparbeide kunnskap om de faktorer som kan være av betydning når du skal operere RO2 og RO3. Dette vil eksempelvis være emner som sikkerhet, luftrom, kommunikasjon, signaltetthet eller annen relevant informasjon innen luftfart (NOTAM, AIC, AIP, lokale luftromsbegrensninger med mer). Teknisk leder må kunne dokumentere eller godtgjøre nødvendig kompetanse innenfor fagområdet. Ansvarsområdet for ledende personell bør beskrives i operasjonsmanual.
Forskriften om luftfartøy som ikke har fører om bord mv. gjelder for droneflyging. Forskriften er bygget opp med kapitler, der ulike kapitler vil gjelde for RO1, RO2 og RO3.

Kapittel 1, 3, 7 og 11 gjelder for alle operatører. Kapittel 3 inneholder generelle krav og begrensninger. Kapittel 7 inneholder operative bestemmelser som gjelder for alle operatørene, mens kapittel 11 inneholder enkelte sluttbestemmelser.

Kapittel 5 stiller tilleggskrav for RO2-operatører. Kapittel 8 inneholder operative tilleggsbestemmelser som gjelder for enkelte operasjoner som RO2-operatører kan utføre hvis tillatelsen gir rett til dette.

Kapittel 6 stiller tilleggskrav for RO3-operatører.

Kapittel 9 inneholder operative tilleggsbestemmelser som gjelder for enkelte operasjoner som RO3-operatører kan utføre hvis tillatelsen gir rett til dette.

Hvis en RO3-operatør gjennomfører en operasjon som kommer inn under kapittel 8, gjelder disse bestemmelsene for flygingen.

Luftfartsreglene gjelder ikke for flyging med droner innendørs. I visse tilfeller har RO3-operatører tillatelse til å fly nærmere enn 50 eller 150 meter, men kun hvis det foreligger uttrykkelig tillatelse til dette fra Luftfartstilsynet.

Brudd på bestemmelsene

Forskriften inneholder klare begrensninger for hvordan modellflyging skal gjennomføres. Forskriften inneholder også en del forbudsbestemmelser. Brudd på de fastsatte begrensningene eller forbudene vil være straffbart og kan straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder, jf. luftfartsloven § 14-29. Modellflyging innendørs reguleres ikke av forskriften.

Tekst er Fra https://luftfartstilsynet.no/droner/kommersiell-bruk-av-drone/ro2-og-ro3/

AERIAL PHOTOGRAPHYKontakt oss i dag!